Infrastructura

La fel ca majoritatea comunelor din judeţul Bihor şi din România, şi comuna Abram se confruntă cu probleme majore din punct de vedere al infrastructurii locale. Această lipsă a infrastructurii se simte şi mai pregnant în această comună datorită numărului mare de sate componente. Astfel este mult mai dificil să investeşti în infrastructura unei comune care are în componenţă 7 sate (cum este cazul comunei Abram) fata de o comună cu 3-4 sate. Această dispersare a comunei pe cele 7 sate componente presupune pe lângă dificultăţi mai mari în realizarea infrastructurii şi mai multe probleme în întreţinerea şi gestionarea acestei infrastructuri.
La această dată comuna Abram are o suprafata totală de 6767 hectare din care 5712 fiind terenuri agricole.
Teritoriul administrativ al comunei este în proporţie de 9,34% în intravilan respectiv 90,66% în extravilanul localităţii. Acest procentaj se înscrie în media judeţenă care prevede un procent de 8% de terenuri intravilane în totalul suprafeţelor din mediul rural. În ceea ce prveşte reţeaua de drumuri şi căi de comunicaţii, atât centrul de comună Abram cât şi satele componente Margine, Satu Barbă, Cohani, Suiug, Iteu, Iteu Nou şi Dijir dispun în prezent de străzi, o parte din acestea fiind relativ modernizate, având îmbrăcăminte bituminoasă respectiv beton de ciment. Restul străzilor sunt fie balastate sau din pământ.
Străzile deservesc cu precădere circulaţiei locale, compusă din utilaje agricole, camioane cu tonaj mediu, autoturisme respectiv atelaje. Sunt situaţii în care circulă şi vehicule specializate în exploatări petroliere.
Intensitatea traficului este redusă, întrucât circulă sub 100 vehicule efective pe oră. Latimea uliţelor (trama stradală) este şi aceasta variabilă, fiind cuprinsă între 8,10 - 12,00 m. Totuşi în ultimii ani se simte o intensificare a traficului, în special pe DN 19, şi în special a traficului greu datorită intensificării activităţilor comerciale şi realizării unor investiţii de mare amploare în aceasă regiune: autostrada Transilvania, barajul de la Suplacu de Barcău.
Centrul de comună dispune de 1,02 km străzi modernizate cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară, cu 2 benzi de circulate şi 3,4 km străzi pietruite cu balast natural precum şi 0,7 km străzi de pământ situate în zona fostului CAP.
Localitatea Cohani este străbătută de drumul comunal DC 126 care face legătura cu satul Suiug, precum şi DC 125 care duce în localitatea Iteu Nou. Ambele drumuri sunt modernizate având clasa tehnică V cu latimea carosabilului de 6 m. Localitatea Dijir este legată de satul Cohani prin drumul comunal DC 125 clasa tehnică V care este modernizat pentru două benzi de circulate până în dreptul bisericii. Satul mai dispune şi de 1,5 km uliţe pietruite precum şi de circa 0,4 km din pământ. Satul Iteu este traversat în lungul localităţii de drumul comunal DC 125 care este modernizat cu lăţimea platformei peste două benzi. Satul Iteu Nou este traversat în lung de strada principal care constituie şi DC 125 şi care are lăţimea platformei corespunzătoare pentru două benzi. Restul străzilor sunt balastate. În zona centrală în dreptul şcolii există un podeţ peste Valea Dijirului care are lăţimea de 2 m, care nu corespunde. În partea de nord a localităţii Margine, aceasta este străbătută de la vest spre est de drumul naţional DN 19. În rest toate străzile sunt pietruite. Există însă şi trei zone periferice în care străzile sunt din pământ. De asemenea în partea de sud a localităţii pe valea Coltirului podeţul actual este necorespunzător din punct de vedere hidraulic. Satu Barbă este străbătut de drumul naţional DN 19 B. În rest toate străzile localităţii sunt pietruite cu excepţia a circa 1,8 km care este din pământ. Localitatea Suiug este legată de satul Cohani prin drumul comunal DC 126 care este modernizat pentru circulaţia pe două benzi.
Un aspect important îl constituie faptul că Primăria Abram deţine în prezent documentaţia tehnică, respectiv studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru modernizarea tuturor străzilor din comună. Conform acestor studii valoarea investiţiilor necesare în acest domeniu este de 1.700.000 euro fără tva, sumă considerabilă pe care administraţia va trebui să o atragă dintr-o finanţare nerambursabilă.
Din punct de vedere al reţelei feroviare, comuna Abram este străbătută de 9 km de cale ferată, anume linia secundară care se desprinde din calea ferată Oradea-Satu Mare, care începe de la Săcuieni spre Marghita şi Şimleul Silvaniei, având o staţie în reşedinţa de comună Abram şi o haltă în satul Margine.
 
Dotări tehnico-edilitare
Localitatea Abram dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Sursa de apă este un foraj de adâncime şi de asemeni se foloseşte frontul de captare din comuna Viişoara care este proprietatea Schelei Suplacu de Barcău. Sistemul centralizat de alimentare cu apă mai este format dintr-un rezervor de înmagazinare din beton armat, staţie de pompare şi reţea de distribute dotată cu hidranţi de incendiu. Localitatea nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor menajere uzate.
Localitatile Satu Barbă, Margine dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apa care are ca sursa aductiunea Viisoara - Suplacu de Barcău. Localităţile nu dispun de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.
Localitatea Iteu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă format din: foraj de adâncime, rezervor de înmagazinare din beton armat, staţie de pompare şi reţea de distribute dotată cu hidranţi de incendiu. Localitatea nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere.
Localitatile Suiug, Iteu Nou, Dijir şi Cohani nu dispun de un sistem centralizat de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate menajere.
Investiţiile realizate în reţeaua de alimentare cu apă au fost posibile printr-o finanţare guvernamentală (Ordonanţa 7/2006), la această dată administraţia preocupându-se de finalizarea branşamentelor la gospodăriile individuale şi de licenţierea serviciului public care va administra investiţia.
Viitoarea provocare a administraţiei locale o constituie realizarea infrastructurii de canalizare şi epurare a apelor menajere, investiţie pentru care va trebui să se găsească o sursă de finanţare.
În ceea ce priveşte sistemul de epurare a apelor menajere, conform Master Planului elaborat la nivel judeţean, reţeaua de canalizare din comuna Abram va fi racordată la staţia de epurare din Marghita care satisface în general condiţiile tehnice impuse de directivele europene în domeniu.
În prezent localitatea Abram este alimentată cu energie electrică din axul LEA 20 kV Marghita alimentatorul din staţia 110/20kV Voievozi, prin 3 racorduri de 20 kV. Localitatea Suiug este alimentată cu energie electrică printr-un racord LEA 20 kV din axul LEA 20 kV Viişoara alimentat din staţia 110/20 kV Marghita. Prin acest racord este alimentat un post de transformare de 250 kVA amplasat în centrul localităţii.
Localitatea Satu Barbă este alimentată cu energie electrică printr-un racord LEA 20 kV din axul LEA 20 kV Marghita alimentat din staţia 110/20 kV Suplac. Prin acest racord este alimentat un post de transformare de 100 kVA amplasat în centrul localităţii. Localitatea Margine este alimentată cu energie electrică printr-un racord LEA 20 kV din axul LEA 20 kV Marghita alimentat din staţia 110/20 kV Suplac prin 3 racorduri de 20 kV. Localitatea Iteu Nou este alimentată cu energie electrică printr-un racord LEA 20 kV din axul LEA 20 kV Viişoara alimentat din staţia 110/20 kV Marghita. Prin acest racord este alimentat un post de transformare de 100 kVA amplasat în centrul localităţii. Localitatea Iteu este alimentată cu energie electrică printr-un racord LEA 20 kV din axul LEA 20 kV Viişoara alimentat din staţia 110/20 kV Marghita. Prin acest racord este alimentat un post de transformare de 250 kVA amplasat în centrul localităţii. Localitatea Dijir este alimentată cu energie electrică printr-un racord LEA 20 kV din axul LEA 20 kV Viişoara alimentat din staţia 110/20 kV Marghita. Prin acest racord este alimentat un post de transformare de 250 kVA amplasat în centrul localităţii. Localitatea Cohani este alimentată cu energie electrică printr-un racord LEA 20 kV din axul LEA 20 kV Viişoara alimentat din staţia 110/20 kV Marghita. Prin acest racord este alimentat un post de transformare de 100 kVA amplasat în centrul localităţii.
Localitatea Abram dispune de o linie telefonică ROMTELECOM având 40 abonaţi racordaţi la centrala telefonică automată cu 200 linii din localitate. Se propun construirea de linii telefonice aeriene care să acopere întreaga localitate şi racordarea viitorilor abonaţi la reţelele ROMTELECOM prin intermediul centralei telefonice automate instalată în localitate.
Localitatea Suiug dispune de o linie telefonică ROMTELECOM având 4 abonaţi racordaţi la centrala automată amplasată în centrul de comună Abram.
Localitatea Margine dispune de o linie telefonică ROMTELECOM având 5 abonaţi racordaţi la centrala telefonică automată amplasată în centrul de comună Abram.
Localitatile Iteu Nou, Iteu, Satu Barbă şi Dijjir nu dispun de reţele de telefonie fixă ROMTELECOM.
Localitatea Cohani dispune de o linie telefonică ROMTELECOM având un abonat racordat la centrala telefonică automată amplasată în centrul de comună Abram. În privinţa alimentării cu gaz a comunei, un punct forte îl constituie existenţa unei infrastructuri în satele Abram, Margina şi Satu-Barbă. În aceste sate reţeaua de gaze este finalizată fiind în curs de realizare a branşamentului la gospodăriile individuale.
Obiective şi priorităţi în infrastructură
• Înfiinţarea serviciului public comunitar de furnizare a apei în cadrul Primăriei Abram şi licenţierea acestuia.
• Asigurarea calităţii apei potabile în conformitate cu Legea 458/2002;
• Realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru reţeaua de canalizare
• Realizarea reţelei de canalizare şi conectarea acesteia la o staţie de epurare a apelor uzate
• Reabilitarea şi asfaltarea tuturor drumurilor comunale şi a tuturor străzilor.
• Realizarea de investiţii în înfiinţarea unui sistem de salubritate a comunei
• Identificarea de terenuri care pot fi vândute sau concesionate investitorilor privaţi în vederea dezvoltării de afaceri în cadrul comunei.
• Identificarea utilitatii şi amenajarea celor 249 ha de terenuri neproductive
• Înfiinţarea de parcuri şi amenajarea spaţiilor verzi în cadrul fiecărui sat
•Extinderea reţelei de gaz în toate satele comunei