Analiza SWOT

Puncte forte
- Accesibilitate uşoară la o parte însemnată a comunei prin amplasarea pe DN 19 B;
- Apropierea de viitorul nod de legătură pe autostrada Transilvania de la Chiribiş;
- Teren agricol suficient pentru dezvoltări ulterioare;
- Finalizarea procesului de retrocedare a terenurilor către foştii proprietari;
- Rezervă de teren pentru amenajări ulterioare;
- Prezenţa în apropiere a unor centre urbane: Marghita', Şimleul Silvaniei, Oradea, cu impact pozitiv asupra schimburilor comunitatii locale cu exteriorul (mărfuri, educaţie, locuri de muncă, etc.);
- Combinarea celor două forme principale de relief: deluri şi câmpie;
- Diversitatea etno-culturală;
- Număr relativ redus al inadaptaţilor social;
- Rata infracţionalitatii redusă; '
- Existenţa magistralei de cale ferată;
- Existenţa zăcămintelor de petrol şi gaze;
- Existenta unei reţele de alimentare cu gaz;
- Existenia reţelei de alimentare cu apă;
- Existenta unei comunităţi de afaceri locale, în fază incipientă reprezentată prin câteva societati comerciale şi persoane fzice autorizate cu activitate în zonă;
- Construirea barajului de la Suplacu de Barcău va înlătura riscurile producerii de inundaţii şi viituri pe cursul râului Barcău;
- existenţa pe teritoriul comunei a unor monumente istorice de interes naţional;
- un sistem educaţional eficient şi extins prin cele şase şcoli care functionează în comună, din care două şcoli cu clasele I-VIII;
 
Puncte slabe
- Îmbătrânirea populaţiei;
- Depopularea (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre centre urbane);
- Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate
- Starea tehnică necorespunzătoare a reţelei rutiere (drumuri judetene şi comunale, în interiorul comunei; '
- Alimentarea cu apă în reţeaua publică este limitată;
- Nu există un operator autorizat de exploatare a reţelei de apă
- Nu există reţea de canalizare, staţie de epurare
- Nu este finalizată alimentarea cu gaz
- Lipsa unei rampe ecologice de colectare a deşeurilor la nivel comunal sau în imediata vecinătate
- Nu există un operator licentiat pentru serviciul de colectare a deşeurilor '
- Neafilierea comunei la o asociaţie rurală de dezvoltare
- Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea/promovarea unor investiţii;
- eroziunea terenului din anumite zone deluroase face dificilă sau imposibilă practicarea agriculturii.
- Parcelarea terenului - productivitate scăzută (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat)
- Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine reduse;
- Educaţia ecologică este superficială.
- Lipsa receptivitatii / deschiderii populaţiei la/ către activităţile culturale;
 
Oportunităţi
- Programe ale autoritatilor judeţene şi centrale destinate mediului rural;
- Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională, şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri;
- atragerea în Abram a tinerilor care au lucrat în străinătate şi se întorc acasă cu intenţia de a investi ceea ce au câstigat;
- Existenţa finanţărilor şi subvenţiilor pentru agricultură, atât în sectorul vegetal cât şi zootehnic;
- Fenomenul „invers" de migrare a populaţiei dinspre mediul urban spre mediul rural, în căutarea unui loc
liniştit, de unde se poate face naveta spre locul de muncă;
- Programe guvernamentale pentru încurajarea iniţiativelor locale, în special în domeniul agricol, vegetal şi zootehnic;
- Programe judeţene de modernizare a infrastructurii rutiere;
- Existenţa unor spaţii şi terenuri disponibile pentru dezvoltări antreprenoriale;
- Finalizarea lucrărilor la autostrada Transilvania va face zona mai atractivă din punct de vedere economic
şi turistic;
- construirea de facilităţi pentru potenţialii investitori, în zona de sud-vest a comunei, în parteneriat cu comuna Viişoara;
- Existenţa unei documentaţii tehnice pentru modernizarea tuturor străzilor din comună, precum şi realizarea unui nou sediu pentru primărie;
- Disponibilitatea autoritatilor locale de a încheia relaţii de parteneriat cu investitori locali sau străini;
- Prezenţa în zonă, activitatea şi deschiderea la încheierea de parteneriate a unor organizaţii neguvernamentale care au capacitatea să atragă fonduri extrabugetare;
- Dezvoltarea de relaţii de parteneriat economic şi administrativ cu unitati teritoriale (similare sau asemănătoare) din ţară şi străinătate (asociaţii rurale de dezvoltare intercomunitară, înfrăţiri cu alte comune);
- Punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric a comunei;
- Popularizarea oportunităţilor de finanţare în rândul fermierilor, asociaţiilor agricole, firmelor, etc.
- Dezvoltarea unui parteneriat cu ANCA (Asociatia Naţională pentru Consultanţă Agricolă).
- Sprijinirea initiativelor private din domeniul agro-turismului;
- Implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în activităţi culturale, ecologice, etc.
 
Ameninţări
- Reducerea ponderii populaţiei active;
- Natalitate scăzută;
- Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi;
- Ambiţia tinerilor de a obţine locuri de muncă mai bine plătite în mediul urban sau în străinătate;
- Creşterea dezinteresului tinerei generaţii faţă de activităţile agricole, zootehnice, tradiionale;
- Neutilizarea de către comună a resurselor financiare disponibile prin programe ale Uniunii Europene şialţi donatori;
- Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate;
- Fenomenul de eroziune a solului în zonele deluroase cu posibile consecinţe grave pe termen lung;
- Poluarea mediului înconjurător datorită lipsei infrastructurii dar şi a indiferenţei locuitorilor faţă de protecţia mediului;
- Lipsa de experienţă a administraţiei locale în gestionarea serviciilor comunitare: apă-canal, salubritate;
- Restrângerea activitatilor desfasurate de anumiţi agenţi economici privaţi pe teritoriul comunei datorită crizei economice sau altor factori conjuncturali externi;
- Lipsa de informare sau capacitatea redusă de înţelegere şi constientizare a posibilităţilor de finanţare existente de unde derivă greutatea de a întocmi un dosar pentru obţinerea de finanţări;
- Intrarea pe piaţa Uniunii Europene, cu regulile ei stricte care poate afecta supravieţuirea unor exploataţii;
- Sistemul birocratic impus de legislaţia românească.